16512

قوانین انتشار محتوی

1-احترام به قوانین جمهوری اسلامی ایران 

2-عدم توهین و تهدید 

3-عدم فحاشی و احترام به نظرات دیگران